کاش کنارم بودی...

کاش میان منو تو این همه فاصله نبود.

کاش گرفتن دستهایت برایم رویا نبود.

کاش این همه دوری بین ما جایی نداشت.

کاش نبایدمنت لحظه هارا در انتظارت بکشم.

کاش هروقت دلم میگرفت میتوانستم سرم رابر روی شانه هایت بگذارم.

کاش شیرین فرهادرا،لیلی مجنون را....تنها نمیگذاشت که حالا

تمام این کاش ها شود آرزو ی دل عشاق...

میدانی که من نه شیرینم نه لیلی....

میدانم که تونه فرهادی نه مجنون....

من خودمم تو هم خودتی...

پس بیا کاری کنیم که قصه ی ماشود سرمشق تمام عاشقان دنیا.