بوسه شیطنت آمیز

ツ● • ٠هر کسی رو تو قلبتون راه ندید...جای آفتابه که تو بوفه نیست ...|:

این منم...


شِیـطاטּ نیـستَم

فِرشـته هـَم نیـستم

خُدا هَم نیستم

فـَقط دُختَـرم!

ازنـوعِ سـاده اش...

حـَـوا گونہ فـِکـر میـکُنم

فَقـط بـہ خاطـِرِ یـک ســیب

تـا کـُجا بایَـد تـاواטּ داد...؟

 

 

مـَ ـטּ همیــْنَمــ

نــ ــﮧ ..چشـ ـمـآטּ آبے دآرَمــ

نـ ــﮧ.. کفـ ـش پـ ـآشنـﮧ بُـلـ ـند..

ڪَتـانـی میپـوشـَُمـ

روے چَـ ـمـטּ هـآ غَــلـتــ میزنَــمـ

نـ ـگرآטּ پـ ـآکـ شُـ ـدטּ رژ لبـ ـمــ

نیـ ـسـتمــ..!

خـ ـآلِـصـ ـآنـﮧ هَـمینـَمـْ...!

مَـ ـرآ اَگـ ـر اینـ ـگونـ ـﮧ میخوآهـے؟!!

بـِـسـْمـِ الـلـ ــﮧ

 

+ نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ توسط مریم  نظرات ()